ပထမအေက်ာ့ရလာဒ္မ်ား

ရကၡပူရအသင္း(ပထမအေက်ာ့) ပြဲစဥ္မ်ား(ညေန-၄နာရီ) ပြဲစဥ္(၁)  17-1-11 ရကၡပူရ-ရတနာပံု           (Thuwanna) (1-1) ပြဲစဥ္(၂)  23-1-11  ရကၡပူရ-ေဇယ်ာေရႊေျမ   (Thuwanna)  (1-3) ပြဲစဥ္(၃)  30-1-11  ဧရာ၀တီ- ရကၡပူရ           (AungSann)  (3-0) ပြဲစဥ္(၄)   6-2-11    ရကၡပူရ-ရန္ကုန္              (Thuwanna)  (0-2) ပြဲစဥ္(၅)   4-4-11    မေနာေျမ- ရကၡပူရ          (AungSann)  (0-0) ပြဲစဥ္(၆)  11-4-11   ရကၡပူရ-KBZ                  (Thuwanna) (0-1) ပြဲစဥ္(၇)  16-5-11   ေနျပည္ေတာ္- ရကၡပူရ  (Thuwanna)  (1-1) ပြဲစဥ္(၈)  22-5-11   ရကၡပူရ-မေကြး              (Thuwanna) (3-2) ပြဲစဥ္(၉)  31-5-11   ဇြဲကပင္- … Continue reading

သို႔ Fan မ်ား

မိမိရို႔ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္တိကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဖာ္ျပႏိုင္ပါေရ။ ေယေလ့ အမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ေစာ္ျဖစ္လို႔ မရင့္သီးေအာင္ေတာ့ ဂရုစိုက္ပီးပါ။ ေက်းဇူးတင္ပါေရ။

Fan ၀င္ခ်င္ေရ ရကၡပူရ ပရိတ္သတ္တိအတြက္ပါ

ရကၡပူရအသင္း ပရိတ္သတ္တိ အေနန္႔ official site မရိွသိခင္ ကၽြန္ေတာ့္ လုပ္ထားေရ http://sites.google.com/site/rakhapuraunited ကုိ လာလို႔ အားပီး ဂတ္ေတ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါေရ။ ယင္းပရိတ္သတ္တိ အေန႔နန္႔ Fan အဖြဲ႔ လုပ္ႏို္္င္ဖို႔ ေအဆိုဒ္ကုိ တင္ပီးလိုက္ပါေရ။

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post. Here are some suggestions for your first post. You can find new ideas for what to blog about by … Continue reading