ဒုတိယအေက်ာ့ ရကၡပူရအသင္း ပြဲစဥ္၊ရလာဒ္ဇယား

ဒုတိယအေက်ာ့ ရကၡပူရအသင္း ပြဲစဥ္၊ရလာဒ္ ဇယား ပြဲစဥ္(12)     1-8-2011 ရတနာပံု 1 0 ရကၡၡပူရ ဗထူး ပြဲစဥ္(13)     7-8-2011 ရကၡၡပူရ Sothern သု၀ဏၰၰ ပြဲစဥ္(14)   13-8-2011 ေဇယ်ာေရႊေျမ ရကၡၡပူရ မံုရြာ ပြဲစဥ္(15)   21-8-2011 ရကၡပူရ ဧရာ၀တီ သု၀ဏၰၰ ပြဲစဥ္(16)   27-8-2011 ရန္ကုန္ ရကၡၡပူရ သု၀ဏၰ ပြဲစဥ္(17)     3-9-2011 KBZ ရကၡၡပူရ ေတာင္ၾကီး ပြဲစဥ္(18)   12-9-2011 ရကၡၡပူရ မေနာေျမ YUSC(ရန္ကုန္ျမက္ခင္းတုကြင္း) ပြဲစဥ္(19)   18-9-2011 ရကၡၡပူရ ေနျပည္ေတာ္ YUSC(ရန္ကုန္ျမက္ခင္းတုကြင္း) ပြဲစဥ္(20) … Continue reading