ဒုတိယအေက်ာ့ ရကၡပူရအသင္း ပြဲစဥ္၊ရလာဒ္ဇယား

ဒုတိယအေက်ာ့ ရကၡပူရအသင္း ပြဲစဥ္၊ရလာဒ္ ဇယား

ပြဲစဥ္(12)     1-8-2011 ရတနာပံု 1 0 ရကၡၡပူရ ဗထူး
ပြဲစဥ္(13)     7-8-2011 ရကၡၡပူရ Sothern သု၀ဏၰၰ
ပြဲစဥ္(14)   13-8-2011 ေဇယ်ာေရႊေျမ ရကၡၡပူရ မံုရြာ
ပြဲစဥ္(15)   21-8-2011 ရကၡပူရ ဧရာ၀တီ သု၀ဏၰၰ
ပြဲစဥ္(16)   27-8-2011 ရန္ကုန္ ရကၡၡပူရ သု၀ဏၰ
ပြဲစဥ္(17)     3-9-2011 KBZ ရကၡၡပူရ ေတာင္ၾကီး
ပြဲစဥ္(18)   12-9-2011 ရကၡၡပူရ မေနာေျမ YUSC(ရန္ကုန္ျမက္ခင္းတုကြင္း)
ပြဲစဥ္(19)   18-9-2011 ရကၡၡပူရ ေနျပည္ေတာ္ YUSC(ရန္ကုန္ျမက္ခင္းတုကြင္း)
ပြဲစဥ္(20)   24-9-2011 မေကြး ရကၡၡပူရ သု၀ဏၰ
ပြဲစဥ္(21)   1-10-2011 ဥႆာ ရကၡၡပူရ ေအာင္ဆန္း
ပြဲစဥ္(22) 10-10-2011 ရကၡၡပူရ ဇြဲကပင္ သု၀ဏၰ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: